Servizo de Formación do Profesorado

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Formación Permanente do Profesorado

Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2015-2016

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta

Orde do 15 de xullo de 2015: Relación de materias de libre configuración (DOG)

Publicado en Para os Profesores | Deja un comentario

Despedida de alumnos de 4º de ESO / Promoción 2011-15

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Adrián Chao: Scream / 4 julio 2015

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

“Adrián Chao: The Way You Make Me Feel. 4 julio 2015″

O noso exalumno Adrián vuelve a rendirle homenaje al añorado Michael Jackson en la gala de Fin de Curso de la Escuela de Baile Fusion Dance, de Fene.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Sincro Ferrol: Actuación Fin de Curso, 27 junio 2015. Equipo Infantil “Combo 2″

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Libros de Texto 2015/16

1º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA Y LITERATURA 1º- DEBATE Proyecto Los Caminos del Saber ED.SANTILLANA

ISBN: 978-84-294-0811-9

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 1º

Os Camiños-Obradoiro (Mochila lixeira)

ED.SANTILLANA-OBRADOIRO ISBN: 84-8224-993-3

 

-DICCIONARIO LINGUA GALEGA-

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 1º ED.BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-47-9887

    WORKBOOK BUILD UP ESO 1º ED.BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-47-9917

FRANCÉS

    PARACHUTE 1 – LIVRE DE E’ELÉVE

ED.SANTILLANA FRANÇAIS

ISBN: 978-84-96597-97-6

    PACK CAHIER PARACHUTE 1

ED.SANTILLANA FRANÇAIS

ISBN: 978-84-96597-99-0

XEOGRAFÍA E HISTORIA

    XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Proxecto Os Camiños do Saber ED.OBRADOIRO-SANTILLANA ISBN: 978-84-82249-96-4

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS SABER HACER ED. SANTILLANA

ISBN: 978-84-680-1441-8

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO SABER FACER

ED.OBRADOIRO SANTILLANA

ISBN: 978-84-9972-444-7

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

2º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA Y LITERATURA 2º Debate Proyecto “Los caminos del saber” ISBN: 9788468000114

    DICCIONARIO ESPASA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. SECUNDARIA

EDITORIAL: ESPASA

MÚSICA

    MÚSICA I ESO

Alicia Rodríguez Blanco

Editorial EDITEX

ISBN: 978-84-9771-986-5

LINGUA GALEGA

    LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º Os camiños do saber

Editorial Santillana-Obradoiro

ISBN: 9788499720968

 

-DICCIONARIO LINGUA GALEGA-

FRANCÉS

    ESSENTIEL ET PLUS 2

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729234

    CAHIER D’EXERCICES ESSENTIELET PLUS 2- Editorial Santillana

ISBN: 9788492729456

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 2 STUDENTS’S BOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963479986

    BUILD UP ESO 2 WORKBOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480012

TECNOLOXÍA

    2 ESO TECNOLOGÍAS Los caminos del Saber Editorial Santillana ISBN: 9788429408096

CIENCIAS SOCIAIS

    XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º Proxecto “Os camiños do saber” Editorial Obradoiro – Santillana ISBN: 9788499721248

EDUCACIÓN PARA A CIDADANIA

    SEN LIBRO

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS 2º-

LOS CAMINOS DEL SABER

ED. SANTILLANA ISBN: 9788429468465

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

CIENCIAS DA NATUREZA

    CIENCIAS DA NATUREZA 2º Editorial Santillana

ISBN: 978-84-9972-117-0

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

    SEN LIBRO

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

3º ESO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3- Serie comenta – Proyecto saber hacer ED.SANTILLANA

ISBN: 978-84-680-1578-1

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO

Saber facer – ED.OBRADOIRO SANTILLANA

ISBN: 978-84-9972-417-1

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 3º ESO EDITORIAL: ANAYA

ISBN: 978-84-678-5332-2

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 3º ED,BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-48-0081

    WORKBOOK BUILD UP ESO 3º ED.BURLINGTON BOOKS ISBN: 9963-48-0111

MÚSICA

    MÚSICA II ESO

Alicia Rodríguez Blanco-Ed. Castellano

ED.EDITEX

ISBN: 978-84-9771-987-2

XEOGRAFÍA E HISTORIA

    XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO ED.BAÍA EDICIÓNS (CONSORCIO) ISBN: 978-84-9995-170-6

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

    MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO SERIE RESUELVE – ED.SANTILLANA ISBN: 978-84-680-1285-8

MATEMÁTICAS APLICADAS

    MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO SERIE SOLUCIONA – ED.SANTILLANA ISBN: 978-84-680-1278-0

FÍSICA E QUÍMICA

    FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO CASTELLANO Proyecto Adarve. La/ce ano 2010

ED. OXFORD

ISBN: 9788467353440

TECNOLOXÍA

    PENDENTE SETEMBRO.

FRANCÉS

    PARACHUTE 3 – LIVRE DE E’ELEVE ED.SANTILLANA FRANÇAIS

ISBN: 978-84-9049-016-7

    PARACHUTE 3 – PACK CAHIER ED.SANTILLANA FRANÇAIS ISBN: 978-84-9049-017-4

CULTURA CLÁSICA

    PENDENTE SETEMBRO

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

4º ESO-ITINERARIO A

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4- Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)

Editorial SGEL

ISBN: 9788497787345

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º- Proxecto Adarve

EDITORIAL: OXFORD ISBN: 9788467371758

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 4º Editorial Anaya por trimestres ISBN: 978-84-678-2597-8

FÍSICA E QUÍMICA

    FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO PROYECTO ADARVE

ED. OXFORD

ISBN: 978-84-673-7018-8

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK

Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480180

    BUILD UP ESO WORKBOOK

Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480210

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN B LOS CAMINOS DEL SABER ED. SANTILLANA

ISBN: 9788468000244

HISTORIA

    HISTORIA 4º

Proxecto “Os camiños do saber”

Editorial Obradoiro – Santillana

ISBN: 9788499721521

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS

    ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729296

    CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLU Editorial Santillana

ISBN: 9788492729449

TECNOLOXÍA

    SEN LIBRO

INFORMÁTICA

    SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

    SEN LIBRO

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

MÚSICA

    PENDENTE SETEMBRO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4- Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)

Editorial SGEL

ISBN: 9788497787345

PLÁSTICA

    SEN LIBRO

LINGUA GALEGA

    LINGUA E LITERATURA 4º Editorial Anaya por trimestres ISBN: 978-84-678-2597-8

MÚSICA

    SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480180

    BUILD UP ESO WORKBOOK Editorial Burlington Books ISBN: 9789963480210

MATEMÁTICAS

    MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN A LOS CAMINOS DEL SABER ED. SANTILLANA

ISBN: 9788468000213

HISTORIA

    HISTORIA 4º

Proxecto “Os camiños do saber”

Editorial Obradoiro – Santillana

ISBN: 9788499721521

EDUCACIÓN FÍSICA

    SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS

    ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729296

    CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLU Editorial Santillana

ISBN: 9788492729449

TECNOLOXÍA

    SEN LIBRO

INFORMÁTICA

    SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

    SEN LIBRO

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA

    BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º Proxecto Adarve-Editorial Oxford ISBN: 9788467371758

RELIXIÓN

    SEN LIBRO

FÍSICA E QUÍMICA

    FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Proyecto Adarve-Editorial Oxford ISBN: 978-84-673-7018-8

4º ESO-PDC

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

 DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 2

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL

EDITORIAL XERAIS ISBN: 978-84-9914-358-3

MÚSICA

 SEN LIBRO

LINGUA INGLESA

    LET’S GO 2

ED. BURLINGTON

ISBN: 9789963478545

    WORKBOOK LET’S GO 2

ED. BURLINGTON

ISBN: 9789963482504

EDUCACIÓN FÍSICA

 SEN LIBRO

TECNOLOXÍA

 SEN LIBRO

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO

 SEN LIBRO

INFORMÁTICA

 SEN LIBRO

OPTATIVAS

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

 SEN LIBRO
RELIXIÓN

 SEN LIBRO

 

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Consellería de Educación

Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta

http://www.edu.xunta.es/web/node/15151

 

Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Xúntase o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.edu.xunta.es/web/node/15138

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Despedida de alumnos de 4º de ESO. Promoción 2011/15

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Noticiario maio 2015

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Noticiario abril 2015

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Noticiario marzo 2015

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Noticiario febreiro 2015

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

O noso Centro nos xornais

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Educando en igualdade

Publicado en Admisión 2014, Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario