Normas Básicas do Centro Curso 2014/15

A hora de entrada no centro son as 9:00 horas, polo que a partires das 9:05 pecharanse as portas, e aqueles alumnos que cheguen cun retraso non xustificado ou autorizado polos pais ou titores legais, lles serán aplicados nas sancións descritas no cadro que se xunta.

As instalacións do centro escolar son espacios libres de fume, atendendo á normativa vixente, polo que fumar está totalmente prohibido no recinto escolar, sendo considerada o non cumprimento desta norma como unha falta moi grave.

As instalacións do centro así como o material escolar deben ser coidados e tratados como respecto por parte dos alumnos. No caso de non seren así, os alumnos deberán aboar os gastos derivados da substitución ou reparación dos mesmo se este fora derivado por un mal coidado dos mesmos ou unha acción malintencionada do alumno.

Os  alumnos  debe  acudir  o  centro  cunha  indumentaria  axeitada  para  o  desenrolo  das actividades escolares. Certas asignaturas (Educación Física, etc.) precisan dunha indumentaria específica de obrigado cumprimento que lles indicamos noutro documento.

O emprego do teléfono móbil está prohibido durante as horas de clase, e consideraráse como falta grave. No caso de interromper a clase ou tratar de facer gravacións ou fotos co mesmo será considerado coma unha falta moi grave e sancionarase a mesma tendo coma inmediata consecuencia o requisado do teléfono ata a súa recollido polos titores legais. No caso de que os pais/titores necesiten poñerse en comunicación cos seus fillos ou viceversa, poderán facelo sen dificultade a través do teléfono do centro (Tlf: 981353409) Lles recordamos que o uso ilícito de imaxes ou gravacións de voz está penado pola lei.

Recoméndamos que os alumnos, non sendo necesario non traian o centro materiais de valor coma mp3, cedés, móbil, etc. Xa que o centro non se fará responsable deste material.

En canto ó cumprimento do regulamento de réxime interno, lle indicamos que as actuacións a seguir de xeito resumido son as seguintes:

 

TIPO

INCUMPRIMENTOS SANCIÓNS
 

 

1

Faltas de asistencia, puntualidade ou fumar dentro das instalacións do centro. 

Falta de orde ou expulsión no día.

Retrasos na incorporacións ás clases non xustificados.

 

Notificación os pais.

Tarefas que o porfesor ou a dirección consideren oportunas.

 

2

 

Varias faltas de orde ou expulsións. Retrasos reiterados.

De 1 a 3 días de sanción fora da aula, con tareas propostas polo profesor.
 

 

3

 

Reiteración de Faltas de orde ou expulsións, ou fumar dentro das instalacións do centro.

De 1 a 3 días de sanción fora do centro. 

Xunta de convivencia e sanción correspondente

 

4

 

Reiteración continuada de faltas ou expulsións

Consello Escolar e apertura de expediente coa sanción correspondente

PROCEDEMENTOS DE APLICACIÓN DE SANCIONS PREVISTAS NAS NORMAS DE CONVIVENCIA

No  caso  de  faltas  graves,  o  profesor  poderá  aplicar  unha  sanción  de  xeito  inmediato

(expulsión) anotando no parte de aula e comunicando ó titor o feito acaecido. O procedemento a seguir no caso de expulsión dun alumno será o seguinte:

1.- Propoñer tarefas ó alumno a realizar co profesor de garda.

2.- Cubrir o impreso de apercibimento de conducta incorrecta.

3.- Notificar por teléfono, SMS, correo electrónico, ós pais ese mesmo día dita incidencia.

4.- Envío do alumno á Aula de Convivencia.

5.- Expulsión á casa.

A aplicación de sancións para faltas moi graves serán decididas pola Dirección do centro ou a comisión de convivencia segundo a gravidade da mesma. Os profesores deberán comunicar na maior brevidade o feito tanto ó profesor titor coma á Dirección do centro.

Semanalmente na reunión de titores, os profesores titores deberán pasar un informe ó xefe de estudos cos datos referidos as normas de convivencia para cada alumno (incidencias, asistencia, puntualidade, etc) cando estas poidan supor a aplicación dunha sanción.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Convenio Educación / Traballo para antiguos cursos PCPI do IES Ferrol Vello. Aberto prazo de solicitude de admisión do 8 ao 17 de setembro (ambos inclusive) Requisitos: Ter 16 anos ou máis antes do 01/10/2014 e non ter superada a ESO nin FP

Convenio Educación / Traballo para antiguos cursos PCPI de IES Canido, IES Catabois, IES Ferrol Vello e IES Fernando Esquío

Aberto prazo de solicitude de admisión do 8 ao 17 de setembro (ambos inclusive)

Requisitos: Ter 16 anos ou máis antes do 01/10/2014 e non ter superada a ESO nin FP.

Documentación a entregar nas secretarías dos IES mencionados:

Solicitude de admisión

Consello orientador (alumnado escolarizado no curso 2013-2014)

Consentimento de incorporación (alumnado menor de 18 anos)

Comunicación de incorporación (alumnado escolarizado no curso 2013-2014)

Para descargar e/ou cubrir esta documentación premede sobre as ligazóns

Por favor, consultade esta web dun xeito periódico para posteriores novidades.

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Contidos Mínimos / Materia

Ciencias da Natureza

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Libros de texto para o Curso 2014/15

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LENGUA Y LITERATURA 1º- DEBATE Proyecto Los Caminos del Saber

ISBN: 978-84-294-0811-9

PLÁSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º ESO

SERIE PERFÍS-Proxecto os Camiños do Saber

ED. OBRADOIRO-SANTILLANA ISBN: 978-84-8224-977-3

LINGUA GALEGA 

LINGUA E LITERATURA 1º

Os Camiños-Obradoiro (Mochila lixeira)

EDITORIAL: SANTILLANA-OBRADOIRO ISBN: 84-8224-993-3

-DICCIONARIO LINGUA GALEGA-

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

LINGUA INGLESA 

BUILD UP ESO 1º ISBN: 9963-47-9887

WORKBOOK BUILD UP ESO 1º ISBN: 9963-47-9917

FRANCÉS 

ESSENTIEL ET PLUS 1

ED.SANTILLANA FRANÇAIS (Libro do Alumno)

ISBN: 978-84-96597-03-7

CAHIER D’EXERCICES (Caderno) ESSENTIEL ET PLUS 1-ED.SANTILLANA ISBN: 978-84-92729-28-9

CIENCIAS SOCIAIS 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º Proxecto Os Camiños do Saber

EDITORIAL: OBRADOIRO-SANTILLANA ISBN: 978-84-82249-96-4

RELIXIÓN 

SEN LIBRO

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 1º-

LOS CAMINOS DEL SABER ED10

ED. SANTILLANA ISBN: 9788429454956

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS 

SEN LIBRO

CIENCIAS DA NATUREZA 

CIENCIAS DA NATUREZA 1º ESO Proxecto Adarve

EDITORIAL: OXFORD

ISBN: 9788467357950

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LENGUA Y LITERATURA 2º Debate Proyecto “Los caminos del saber” ISBN: 9788468000114

DICCIONARIO ESPASA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. SECUNDARIA

EDITORIAL: ESPASA

MÚSICA 

MÚSICA I ESO

Alicia Rodríguez Blanco

Editorial EDITEX

ISBN: 978-84-9771-986-5

LINGUA GALEGA 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º Os camiños do saber

Editorial Santillana-Obradoiro

ISBN: 9788499720968

 

-DICCIONARIO LINGUA GALEGA-

FRANCÉS 

ESSENTIEL ET PLUS 2

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729234

CAHIER D’EXERCICES ESSENTIELET PLUS 2- Editorial Santillana

ISBN: 9788492729456

LINGUA INGLESA 

BUILD UP ESO 2 STUDENTS’S BOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963479986

BUILD UP ESO 2 WORKBOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480012

TECNOLOXÍA 

2 ESO TECNOLOGÍAS Los caminos del Saber Editorial Santillana ISBN: 9788429408096

CIENCIAS SOCIAIS 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º Proxecto “Os camiños do saber” Editorial Obradoiro – Santillana ISBN: 9788499721248

EDUCACIÓN PARA A CIDADANIA 

SEN LIBRO

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 2º-

LOS CAMINOS DEL SABER

ED. SANTILLANA ISBN: 9788429468465

RELIXIÓN 

SEN LIBRO

CIENCIAS DA NATUREZA 

CIENCIAS DA NATUREZA 2º Editorial Santillana

ISBN: 978-84-9972-117-0

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS 

SEN LIBRO

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3- Serie Toma la Palabra 2.0 (2ª ed)

EDITORIAL: SGEL ISBN: 978-84-9778-695-9

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO Proxecto Adarve. La trimestral gall 11

EDITORIAL: OXFORD ISBN: 9788467358568

LINGUA GALEGA 

LINGUA E LITERATURA 3º ESO EDITORIAL: ANAYA  por trimestres ISBN: 978-84-678-0074-6

PLÁSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 3º ESO SERIE PERFÍS-Proxecto Os Camiños do Saber ED. OBRADOIRO-SANTILLANA

ISBN: 978-84-8224-982-7

LINGUA INGLESA 

BUILD UP ESO 3º ISBN: 9963-48-0081

WORKBOOK BUILD UP ESO 3º ISBN: 9963-48-0111

MÚSICA 

MÚSICA II ESO

Alicia Rodríguez Blanco-Ed. Castellano

EDITORIAL: EDITEX ISBN: 978-84-9771-987-2

CIENCIAS SOCIAIS 

XEOGRAFÍA 3º ESO

Proxecto Os Camiños do Saber

EDITORIAL: OBRADOIRO-SANTILLANA ISBN: 978-84-87937-43-9

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 3º

LOS CAMINOS DEL SABER ED10

ED. SANTILLANA ISBN: 9788429437751

TECNOLOXÍA 

PENDENTE SETEMBRO.

FÍSICA E QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO CASTELLANO Proyecto Adarve. La/ce ano 2010

ED. OXFORD

ISBN: 9788467353440

OPTATIVAS

FRANCÉS 

ESSENTIEL ET PLUS 3º

ED. SANTILLANA FRANÇAIS (Libro do alumno)

ISBN: 978-84-92729-26-5

CAHIER D’EXERCICES (Caderno) ESSENTIEL ET PLUS 3º -ED. SANTILLANA ISBN: 978-84-92729-43-2

INICIACIÓN Á ELECTRICIDADE E Á ELECTRÓNICA 

SEN LIBRO

RELIXIÓN 

SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS 

SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

3º ESO-PDC

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 

SEN LIBRO

PLÁSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 3º ESO SERIE PERFÍS-Proxecto Os Camiños do Saber ED. OBRADOIRO-SANTILLANA

ISBN: 978-84-8224-982-7

LINGUA INGLESA 

LET’S GO 1

ED. BURLINGTON

ISBN: 978-9963-47-8491

WORKBOOK LET’S GO 1

ISBN: 978-9963-48-2481

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

TECNOLOXÍA 

TECNOLOGÍAS

LOS CAMINOS DEL SABER ED10

ED. SANTILLANA ISBN: 9788429443462

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO 

SEN LIBRO

INFORMÁTICA 

SEN LIBRO

OPTATIVAS

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

SEN LIBRO
RELIXIÓN

SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

4º ESO-ITINERARIO A

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4- Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)

Editorial SGEL

ISBN: 9788497787345

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º- Proxecto Adarve

EDITORIAL: OXFORD ISBN: 9788467371758

LINGUA GALEGA 

LINGUA E LITERATURA 4º Editorial Anaya por trimestres ISBN: 978-84-678-2597-8

FÍSICA E QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO PROYECTO ADARVE

ED. OXFORD

ISBN: 978-84-673-7018-8

LINGUA INGLESA 

BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK

Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480180

BUILD UP ESO WORKBOOK

Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480210

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN B LOS CAMINOS DEL SABER ED. SANTILLANA

ISBN: 9788468000244

HISTORIA 

HISTORIA 4º

Proxecto “Os camiños do saber”

Editorial Obradoiro – Santillana

ISBN: 9788499721521

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

OPTATIVAS
FRANCÉS 

ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729296

CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana

ISBN: 9788492729449

TECNOLOXÍA 

SEN LIBRO

INFORMÁTICA 

SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS 

SEN LIBRO

PLÁSTICA 

SEN LIBRO

RELIXIÓN 

SEN LIBRO

MÚSICA 

PENDENTE SETEMBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

4º ESO-ITINERARIO B

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4- Serie “Toma la palabra” 2.0 (2ª ed)

Editorial SGEL

ISBN: 9788497787345

PLÁSTICA 

SEN LIBRO

LINGUA GALEGA 

LINGUA E LITERATURA 4º Editorial Anaya por trimestres ISBN: 978-84-678-2597-8

MÚSICA 

SEN LIBRO

LINGUA INGLESA 

BUILD UP ESO 4 STUDENTS’S BOOK Editorial Burlington Books

ISBN: 9789963480180

BUILD UP ESO WORKBOOK Editorial Burlington Books ISBN: 9789963480210

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 4º OPCIÓN A LOS CAMINOS DEL SABER ED. SANTILLANA

ISBN: 9788468000213

HISTORIA 

HISTORIA 4º

Proxecto “Os camiños do saber”

Editorial Obradoiro – Santillana

ISBN: 9788499721521

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

OPTATIVAS

FRANCÉS 

ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana français

ISBN: 9788492729296

CAHIER D’EXERCICES ESSENTIEL ET PLUS 4

Editorial Santillana

ISBN: 9788492729449

TECNOLOXÍA 

SEN LIBRO

INFORMÁTICA 

SEN LIBRO

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS 

SEN LIBRO

BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º Proxecto Adarve-Editorial Oxford ISBN: 9788467371758

RELIXIÓN 

SEN LIBRO

FÍSICA E QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Proyecto Adarve-Editorial Oxford ISBN: 978-84-673-7018-8

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

 

4º ESO-PDC

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 2

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL

EDITORIAL XERAIS ISBN: 978-84-9914-358-3

MÚSICA 

SEN LIBRO

LINGUA INGLESA 

LET’S GO 2

ED. BURLINGTON

ISBN: 9789963478545

WORKBOOK LET’S GO 2

ED. BURLINGTON

ISBN: 9789963482504

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEN LIBRO

TECNOLOXÍA 

SEN LIBRO

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO 

SEN LIBRO

INFORMÁTICA 

SEN LIBRO

OPTATIVAS

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

SEN LIBRO
RELIXIÓN

SEN LIBRO

NOTA: As familias dos alumnos que teñan NEE (necesidades educativas especiais) deberán poñerse en contacto co Dpto. de Orientación antes de mercar os libros.

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

16 de setembro comezo das clases no Centro

Presentación do novo Curso académico 2014/15 a partir das 12:00 hs

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Calendario Exames Setembro 2014

 

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Préstamo de libros

O préstamo de libros farase a partir da entrega das notas, e según a normativa aprobada el 19 de Xunio del 2013

XUÑO

Entrega de notas

Día 24 recollida de 11 a 13 horas

Día 25 recollida de 11,00 a 12,00 horas

Día 26 recollida de 11,00 a 12,00 horas

ENTREGA DE LIBROS A LOS ALUMNOS

Día 27 de 11,00 a 12,00 horas

 

SETEMBRO

O DÍA DE ENTREGA DE NOTAS SE RECOLLERAN LIBROS DE 11,00 A 12,00 HORAS

(Días a determinar pola dirección do colexio)

O día seguinte se fará recollida e entrega de libros de 11,00 a 12,00 horas

NORMATIVA

Será de preferencia para o reparto no seguinte orde:

O/AAlumno/a que doe os seus libros do curso anterior, sen que por elo poida reclamar os libros deixados de cursos anteriores, e que pasan a pertencer ó ANPA para ser distribuidos. E que se pertenza ó ANPA

Os alumnos/as que entren no colexio por primeira vez para percibir o prestamo de libros, deberán obligatoriamente seus pais/nais uo titores/as, ser socios do ANPA, e que haxa libros disponibles.

Os libros disponibles nun curso se non fosen suficientes para repartir a cada alumno todas as asignaturas, repartiranse entre os alumnos/as os libros que haxa disponibles.

Se non houbese libros suficientes repartiranse por rigurosa orde de solicitudes feitas, segundo a normativa vixente.

5° Os libros recibidos deberán devolverse no mesmo estado en que se prestaron, para ser usados por outros/as alumnos/as.

Os libros deteriorados ou perdidos deberan ser repostos polos pais/nais ou titores/as do alumno/a que os deteriorou ou perdeu. 7° Estas normas son de obriado cumprimento para pais/nais e alumnos/as, e poderan ser variadas ou ampliadas para o mellor funcionamento deste contrato de prestamo.

 

ANPA IES FERROL VELLO anpainquedanzaferrolvello@gmail.com

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

¿QUÉ ES LA ESO?

El sistema educativo no universitario que propone la LOE se estructura en tres etapas:

Educación Infantil: de los 0 a los 6 años

Educación Primaria: etapa obligatoria y gratuita (de los 6 a los 12 años) que está distribuida en tres ciclos de dos años cada uno.

Educación Secundaria. En esta cabe distinguir:

-La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con cuatro cursos de duración.

Sigue leyendo

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais | Deja un comentario

Acto de despedida de curso escolar da Promoción 2010/14

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario

Festival de Fin de Curso da Academia de Baile FusionDance celebrado o sábado 5 de xullo no Pazo da Cultura de Narón

Publicado en Para os Alumnos/as, Para os Pais, Para os Profesores | Deja un comentario