Dr Angel Carracedo, galardonado co Premio Nacional de Xenética. O xurado destaca o seu labor pionera no desenvolvemento de novas tecnoloxías

É un dos poucos premios que lle quedaban por recibir a Anxo Carracedo na súa longa e fructífera carreira, que o levou a converterse nun dos grandes referentes internacionais no ámbito da xenética. Nesta ocasión, o recoñecemento procede da Sociedade Española de Xenética, que o distinguiu co Premio Nacional de Xenética na modalidade de investigación aplicada, un galardón que recollerá hoxe en Córdoba. «Ao grupo faille especial ilusión porque é un premio dun carácter moi científico», explicaba onte Carracedo desde Ámsterdam, onde participou na reunión dun consorcio europeo que desenvolverá novos métodos de predicción do cancro de mama.

Do mesmo xeito que nas distincións precedentes, as súas primeiras palabras foron para valorar o traballo do equipo de Medicina Xenómica que dirixe, unha agrupación multidisciplinar que integra a cen investigadores repartidos en 10 grupos e plataformas tecnolóxicas. «Somos un grupo -resalta-, porque unha persoa individual non é nada. Dedícollo a eles e á miña familia».

O xurado, con todo, recoñece a título persoal o seu labor pionera «no desenvolvemento de novas tecnoloxías para a identificación forense baseadas na xenética molecular, que han ter unha gran proxección internacional». Tamén ha ter en conta as súas «notables achegas nos ámbitos da xenética forense, clínica e de poboacións». Neste aspecto resalta as súas «contribucións á oncología clínica e ao establecemento das bases moleculares de varias enfermidades mentais e vasculares». Tampouco se esquece do seu labor asistencial á fronte da Fundación Pública Galega de Xenómica, dependente do Sergas, «que realizou decenas de miles de probas xenéticas para a detección de enfermidades raras, moitas delas con tecnoloxía propia».

A Carracedo, catedrático de Medicina Legal na Universidade de Santiago, director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas) e responsable do Centro Nacional de Genotipado (ISCIII), faille especial ilusión que o premio recoñeza tamén o seu traballo no ámbito clínico e asistencial.

Desde a fundación que dirixe realízanse cada ano 10.000 probas xenéticas -10.000 de cancro e 10.000 de enfermidades raras- , para as que desenvolveron innovacións tecnolóxicas e metodológicas propias, o que os levou a ser referentes mundiais en cancro hereditario, morte súbita de orixe cardíaca, xenética endocrinológica e neurogenética. «No grupo -admite- sempre nos gustou ser punta de lanza en innovacións tecnolóxicas e metodológicas». O seu equipo é tamén o líder internacional no área de medicina forense.

La Voz de Galicia

Dr Ángel Carracedo / O Instituto de Ciencias Forenses da USC e o doctor Ángel Carracedo, líderes en medicina legal e forense

Dr Ángel Carracedo / Premio Nacional de Xenética 2015

Normas do Curso

NORMAS BÁSICAS DO CENTRO  CURSO 2015/16

A hora de entrada no centro son as 9:00 horas, polo que a partires das 9:05 pecharanse as portas, e aqueles alumnos que cheguen cun retraso non xustificado ou autorizado polos pais ou titores legais, lles serán aplicados nas sancións descritas no cadro que se xunta.

As instalacións do centro escolar son espacios libres de fume, atendendo á normativa vixente, polo que fumar está totalmente prohibido no recinto escolar, sendo considerada o non cumprimento desta norma como unha falta moi grave.

As instalacións do centro así como o material escolar deben ser coidados e tratados como respecto por parte dos alumnos. No caso de non seren así, os alumnos deberán aboar os gastos derivados da substitución ou reparación dos mesmo se este fora derivado por un mal coidado dos mesmos ou unha acción malintencionada do alumno.

Os  alumnos  debe  acudir  o  centro  cunha  indumentaria  axeitada  para  o  desenrolo  das actividades escolares. Certas asignaturas (Educación Física, etc.) precisan dunha indumentaria específica de obrigado cumprimento que lles indicamos noutro documento.

O emprego do teléfono móbil está prohibido durante as horas de clase, e consideraráse como falta grave. No caso de interromper a clase ou tratar de facer gravacións ou fotos co mesmo será considerado coma unha falta moi grave e sancionarase a mesma tendo coma inmediata consecuencia o requisado do teléfono ata a súa recollido polos titores legais. No caso de que os pais/titores necesiten poñerse en comunicación cos seus fillos ou viceversa, poderán facelo sen dificultade a través do teléfono do centro (Tlf: 981353409) Lles recordamos que o uso ilícito de imaxes ou gravacións de voz está penado pola lei.

Recoméndamos que os alumnos, non sendo necesario non traian o centro materiais de valor coma mp3, cedés, móbil, etc. Xa que o centro non se fará responsable deste material.

En canto ó cumprimento do regulamento de réxime interno, lle indicamos que as actuacións a seguir de xeito resumido son as seguintes:

 

TIPO

INCUMPRIMENTOS

SANCIÓNS

 

 

1

Faltas de asistencia, puntualidade ou fumar dentro das instalacións do centro.

Falta de orde ou expulsión no día.

Retrasos na incorporacións ás clases non xustificados.

 

Notificación os pais.

Tarefas que o porfesor ou a dirección consideren oportunas.

 

2

 

Varias faltas de orde ou expulsións. Retrasos reiterados.

De 1 a 3 días de sanción fora da aula, con tareas propostas polo profesor.

 

 

3

 

Reiteración de Faltas de orde ou expulsións, ou fumar dentro das instalacións do centro.

De 1 a 3 días de sanción fora do centro.

Xunta de convivencia e sanción correspondente

 

4

 

Reiteración continuada de faltas ou expulsións

Consello Escolar e apertura de expediente coa sanción correspondente

Asdo. A Xefa de Estudos

 

 

CURSO 2015-2016

PROCEDEMENTOS DE APLICACIÓN DE SANCIONS PREVISTAS NAS NORMAS DE CONVIVENCIA

No  caso  de  faltas  graves,  o  profesor  poderá  aplicar  unha  sanción  de  xeito  inmediato

(expulsión) anotando no parte de aula e comunicando ó titor o feito acaecido. O procedemento a seguir no caso de expulsión dun alumno será o seguinte:

1.- Propoñer tarefas ó alumno a realizar co profesor de garda.

2.- Cubrir o impreso de apercibimento de conducta incorrecta.

3.- Notificar por teléfono, SMS, correo electrónico, ós pais ese mesmo día dita incidencia.

4.- Envío do alumno á Aula de Convivencia.

5.- Expulsión á casa.

A aplicación de sancións para faltas moi graves serán decididas pola Dirección do centro ou a comisión de convivencia segundo a gravidade da mesma. Os profesores deberán comunicar na maior brevidade o feito tanto ó profesor titor coma á Dirección do centro.

Semanalmente na reunión de titores, os profesores titores deberán pasar un informe ó xefe de estudos cos datos referidos as normas de convivencia para cada alumno (incidencias, asistencia, puntualidade, etc) cando estas poidan supor a aplicación dunha sanción.

Dr Angel Carracedo, galardonado co Premio Nacional de Xenética. O xurado destaca o seu labor pionera no desenvolvemento de novas tecnoloxías

É un dos poucos premios que lle quedaban por recibir a Anxo Carracedo na súa longa e fructífera carreira, que o levou a converterse nun dos grandes referentes internacionais no ámbito da xenética. Nesta ocasión, o recoñecemento procede da Sociedade Española de Xenética, que o distinguiu co Premio Nacional de Xenética na modalidade de investigación aplicada, un galardón que recollerá hoxe en Córdoba. «Ao grupo faille especial ilusión porque é un premio dun carácter moi científico», explicaba onte Carracedo desde Ámsterdam, onde participou na reunión dun consorcio europeo que desenvolverá novos métodos de predicción do cancro de mama. Do mesmo xeito que nas distincións precedentes, as súas primeiras palabras foron para valorar o traballo do equipo de Medicina Xenómica que dirixe, unha agrupación multidisciplinar que integra a cen investigadores repartidos en 10 grupos e plataformas tecnolóxicas. «Somos un grupo -resalta-, porque unha persoa individual non é nada. Dedícollo a eles e á miña familia».

O xurado, con todo, recoñece a título persoal o seu labor pionera «no desenvolvemento de novas tecnoloxías para a identificación forense baseadas na xenética molecular, que han ter unha gran proxección internacional». Tamén ha ter en conta as súas «notables achegas nos ámbitos da xenética forense, clínica e de poboacións». Neste aspecto resalta as súas «contribucións á oncología clínica e ao establecemento das bases moleculares de varias enfermidades mentais e vasculares». Tampouco se esquece do seu labor asistencial á fronte da Fundación Pública Galega de Xenómica, dependente do Sergas, «que realizou decenas de miles de probas xenéticas para a detección de enfermidades raras, moitas delas con tecnoloxía propia».

A Carracedo, catedrático de Medicina Legal na Universidade de Santiago, director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas) e responsable do Centro Nacional de Genotipado (ISCIII), faille especial ilusión que o premio recoñeza tamén o seu traballo no ámbito clínico e asistencial. Desde a fundación que dirixe realízanse cada ano 10.000 probas xenéticas -10.000 de cancro e 10.000 de enfermidades raras- , para as que desenvolveron innovacións tecnolóxicas e metodológicas propias, o que os levou a ser referentes mundiais en cancro hereditario, morte súbita de orixe cardíaca, xenética endocrinológica e neurogenética. «No grupo -admite- sempre nos gustou ser punta de lanza en innovacións tecnolóxicas e metodológicas». O seu equipo é tamén o líder internacional no área de medicina forense.

La Voz de Galicia

Dr Ángel Carracedo / Ingresou na Real Academia de Ciencias

O día 17 do próximo Diciembro, a Real Academia Galega de Ciencias celebrará o acto de ingreso do Prof. Dr. D. Ángel Carracedo Álvarez, como Académico Numerario.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago (1978) y Doctor en Medicina por la misma Universidad (1982), ambos con premio extraordinario.

Director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (Consellería de Sanidad-Xunta de Galicia) (desde 1999), Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago (USC) (desde 1989) y Director del Instituto de Medicina Legal de la USC (desde 1994 hasta 2012). Director del  Centro Nacional de Genotipado-ISCIII (desde 2002).  Miembro del CIBER de enfermedades raras (CIBERER).  El grupo de investigación que dirige, Grupo de Medicina Xenómica, consta de unas cien  personas  de al menos  15 países, 12 investigadores principales y unas 100 personas con una notable actividad científica.

Ha publicado 12 libros y 480 artículos en revistas internacionales (SCI)  incluyendo artículos en Nature, Science, Nature Genetics, además de las principales revistas de genética médica, cáncer y Medicina forense. De acuerdo con Thomson y Reuters (Web of Knowledge ) el grupo que dirige es el primero a nivel mundial en citaciones en el área de la Medicina forense en el último decenio (2001-2011) y él el autor con más artículos, más citaciones y mayor índice H en el área (índice H global 52).  Está tambien de acuerdo con Thomson y Reuters entre los investigadores más citados del mundo en las áreas de Genética Clínica y Biología Molecular en los últimos años.

Sus principales líneas de investigación actuales incluyen la farmacogenómica y la genética del cáncer y las enfermedades psiquiátricas en edad infantil.

Dirección de Tesis Doctorales (72, todas con la máxima calificación y 20 con Premio Extraordinario del Doctorado).

Miembro del  board de sociedades nacionales e internacionales de Medicina forense,  genética, farmacogenómica y cáncer. Miembro de organismos reguladores (Agencia Europea del Medicamento -EMA, Forensic DNA Regulator UK, DNA ISFG Commission, Comisión Nacional para el uso forense del ADN , España, Comité de la Cruz Roja Internacional, Consorcio Internacional de Enfermedades raras –IRDiRC,etc).  Comité asesor de diez institutos  de investigación a nivel nacional e internacional

Editor de la revista Forensic  Science International: Genetics  (la de mayor impacto del área forense)  y miembro del consejo editorial de 15 revistas internacionales de genética y medicina forense.

Ha recibido numerosos premios entre los que destacan la Medalla de Oro de Galicia, Premio Rey Jaime I de investigación (el más importante de investigación en España concedido por un jurado de 20 Premios Nóbel), Medalla Adelaide (la distinción más importante a nivel mundial en Medicina Forense), Medalla Galien (conocido como el Premio Nobel del Medicamento),  Premio Galicia de Investigación, Medalla Castelao, Premio Novoa Santos, Cruz al Mérito Policial, Cruz al Mérito de la Guardia Civil, Premio Fernández  Latorre, Premio Prismas de Divulgación,  Premio Gallego del Mundo, Medalla Tierra de Xallas,  entre otros.

Doctor Honoris Causa por varias universidades.

 

 

Páginas